Төслийн бүтэц
Авч үзэхийн тулд ...

УННМ-ийн асуудлуудыг системчилэн авч үзэхийн тулд МоМо төслийн бүтцийг 3 сэдэвчилсэн болон 1 хавсарга модулиар тодорхойлов.